คณาจารย์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน

อาจารย์ ดร.จุฬวดี สันทัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

อาจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

อาจารย์เชษฐา พลายชุม

อาจารย์ธนากร ตาระกา

อาจารย์เนตรี วรรณเทพสกุล

อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์

อาจารย์อภินันท์ พงศ์เมธากุล

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

สาขาวิชาการผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ ประธานสาชาวิชาการผังเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวินท์ สิริสาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิษา สหวัชรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ

อาจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

อาจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว

สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุจน์ สมโสภณ

อาจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์บุษกร เสรฐวรกิจ

อาจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

อาจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

อาจารย์อาลิตา ฉลาดดี

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง UDDI

อาจารย์พร้อมจันทร์ จันทร์รัตนปรีดา

อาจารย์หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

โครงการหลักสูตรการจัดการการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี DBTM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ ผอ.โครงการการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์ รองผอ.โครงการการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี

Instructor Massimo Ingegno รองผอ. ฝ่ายการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์

Instructor Isaac Adam Jamieson, Ph.D.

Instructor Claudia Espana

Instructor Kaylen Amanda Moore

Instructor Alexader Lehmann

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ISBE

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูลู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ