ทิศทางคณะ

สารจากคณบดี

Associate Professor Chalermwat Tantasavasdi Dean of Thammasat Design School June, 2017

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ศาสตร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การออกแบบและนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในเกือบทุกธุรกิจและการพัฒนา ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การแข่งขันด้านนวัตกรรมกับประชาคมโลก ด้วยเหตุนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมุ่งมั่นที่จะใช้จุดแข็งในด้านกระบวนการออกแบบช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ตลอดจนสร้างความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของงานบริการวิชาการ โดยยังคงมองไปข้างหน้าเพื่อค้นหาโซลูชั่นใหม่ในการพัฒนาในอนาคต “ความท้าทายใหม่ โซลูชั่นใหม่” คือ แนวทางหลักที่เราหยิบยกมาสร้างกระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรม (เรียน 4 + 2 ปี) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการผังเมืองเป็นแห่งแรกในประเทศ และการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการออกแบบ และการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี” แห่งแรกในเอเชีย เป็นต้น

“เราปั้นอนาคตได้” (Shape Future Living) คือ หัวใจสำคัญและความมุ่งมั่นของเรา เป็นกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยผ่านขั้นตอนการออกแบบร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018 นี้ คือ ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของเราจะมีโครงการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากนักวิชาการและองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาจะสามารถเลือกวิชาเอกหรือวิชาโทสาขาอื่นๆ ภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศได้ มีการจัดโครงการพานักศึกษาไปทำ Workshop ร่วมอบรม และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรียในสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ ภาคฤดูร้อน พลักดันโครงการ Design Future Lab ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่เราตั้งใจจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบใหม่ให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และบ่มเพาะทักษะการคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบ ผ่านการเสนอหัวข้อ โครงงาน การวิจัยและพัฒนา การสร้างต้นแบบ ที่นำไปสู่การคัดเลือกเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านการค้า ให้นักศึกษาของเราได้ฝึกคิดค้น และได้ทำงานจริง โดยได้รับโจทย์ คำแนะนำและการสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นพันธมิตรกับเรา

นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่สร้างแรงกระเพื่อมต่างๆ ในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ใน Brand Loyalty ของเรา เพื่อให้ Thammasat Design School ของเราเป็นที่จดจำเพิ่มมากขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนให้วารสารวิจัย JARS และ BUILT ที่เรากำลังพัฒนาได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการที่ดีที่สุดในกลุ่มของการออกแบบและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีอยู่ในทุกภาคธุรกิจซึ่งเต็มไปด้วย มืออาชีพให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมต่อยอดความรู้พัฒนาคณะ ตลอดจนให้เราเป็นแหล่งรวมคณาจารย์ในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มากความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลต่องานประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ต่อไป

เราทุ่มทุนในการพัฒนาพื้นที่และเทคโนโลยีเพื่อมาสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัยในการคิดค้น ประชุม ออกแบบวิจัยและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณะ และภาคธุรกิจต่างๆ ภายใต้ชื่อ Design Future Lab (DFL) ซึ่งได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2017 ห้องปฏิบัติการออกแบบที่รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่าง 3D Printer Laser Cut ฯลฯ ที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้ชื่อ C (Click) ซึ่งเปิดใช้งานแล้วเมื่อต้นปี 2018 และห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Media Space - DMS) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่จะฉีกกรอบทุกรูปแบบของการนำเสนอผลงานและการเรียนรู้ โดยภายในห้องนี้จะติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ 20 ตัว สามารถนำเสนองานได้ 360 องศาแบบไร้รอยต่อ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ปลายปี 2018 นี้ พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่สำหรับการประชุม / การประชุมเชิงปฏิบัติต่างๆ บริเวณชั้น 4 ของอาคารคณะฯ ภายใต้ชื่อ TDS Studio จำนวน 6 ห้อง ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้งานกัน อีกด้วย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางรูปแบบและสิ่งสนับสนุนต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เราแสวงหานักวิชาการและพันธมิตรทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และรอคอยนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในแนวทางเดียวกับเรามาร่วมเดินไปพร้อมๆ กัน

รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มิถุนายน 2560