ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ
 

รับสมัครรอบที่ 1

หลักสูตร สาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรภาษาไทย AR 2–20 ต.ค. 60
IA 2–20 ต.ค. 60
LN 2–20 ต.ค. 60
RD 2–20 ต.ค. 60
UP ไม่เปิดรับ
หลักสูตรนานาชาติ UDDI 2–20 ต.ค. 60
หลักสูตรภาษาอังกฤษ DBTM ไม่เปิดรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรภาษาไทย

 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
 2. ต้องมีผลการศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

(*** ผู้ที่กำลังศึกษาใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรภาษานานาชาติ

 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. ต้องมีผลการศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรภาษาไทย

 1. พิจารณาจากแฟ้มละสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวกับงาน Sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม /งานสร้างสรรค์ / นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
 2. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรภาษานานาชาติ

 1. ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • TU Get ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL สำหรับ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ สำหรับ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
  • IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5
 2. แฟ้มผลงานศิลปะ / ประกาศนียบัตร / รางวัลการประกวดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 3. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ